Information om klyvarestigensamfällighet

 

Vid köp av fastigheter i föreningens område, då det krävs en ny VA anslutning, är det Samfällighetens ansvar att utföra arbetet.
Samfälligheten drar fram stamledning till fastigheten. Anslutningspunkt med ventiler placeras cirka 0,5 m utanför tomtgräns.

Anslutningsavgiften för att bli medlem i samfälligheten är:

Summa: 164,666 kr.

Det ingår alltid en anslutning vid tomtgränsen.

Samfälligheten levererar vattenmätare inklusive konsol. (Ingår i anslutningsavgiften). Övrig materiel och arbete inom fastigheten såsom avfallspump och anslutningar innom fastigeheten bekostas av fastigheten.

Fastigheten söker medlemskap i samfälligheten genom Lantmäteriet, enligt anläggningslagen.
Samfälligheten insänder ansökan till Lantmäteriet.

Årlig medlemsavgift i samfälligheten är förnärvarande 2.100 kr per fastighet.

OBS
Samfällighetens vatten system är av typen "Low pressure Sewer" (LPS) och är ett slutet system som kräver en avfallspump LPS 2000.
Kostnaden för en avfallspump är ca 30 000 kr fastighetsägare, vilket bekostas av fastigheten.

 

Styrelsen.